Coronavirus exitstrategie in België

Na 3 mei beginnen we met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten.

Op basis van een advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) is de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 24 april bijeengekomen in het Egmontpaleis om de exitstrategie uit de coronacrisis te bepalen. Bekijk nieuwsbericht

Ter herinnering, de federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben sinds 12 maart samen een reeks maatregelen genomen om de verspreiding van COVID-19 in ons land te beteugelen. Bemoedigende indicatoren zoals de vermindering van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames of het afvlakken van de curve van overlijdens, maken het nu mogelijk om zeer geleidelijk te gaan afbouwen. Maar de overheid benadrukt dat het virus nog altijd op ons grondgebied aanwezig is en gevaarlijk blijft.

Het niet (goed) opvolgen van de instructies in elke fase verhoogt het risico om een stap terug te moeten zetten.

De meest up-to-date versie van de huidige maatregelen kan je lezen op de officiële website van FOD Volksgezondheid. Bekijk maatregelen

Afbouwstrategie

Alle volgende data zijn onderhevig aan verandering, afhankelijk van de gezondheidssituatie en de evolutie van het virus.

Ga naar fase:

Fase 5 van onze afbouwstrategie zal plaatsvinden in september, als de epidemiologische situatie het toelaat.

UPDATE: 01/10/2020 De nieuwe federale regering heeft beslist dat de epidemiologische situatie geen verdere afbouw toelaat. Bekijk maatregelen

⇨ Fase 1 – a (4 mei)

Voor de industrie en B2B-services

Telewerk blijft de norm. Zo zullen bedrijven, als ze niet kunnen voldoen aan de fysieke afstand, dat kunnen compenseren door een reeks gezondheidsaanbevelingen te volgen, waaronder het dragen van een masker.

Voor de winkels en de horeca

Daar veranderen de regels niet, behalve voor de stoffenwinkels, die – gezien hun belangrijke rol in de productie van mondmaskers - hun deuren mogen openen.

Voor de gezondheidszorg

De afgelopen weken heeft de epidemie een aanzienlijke impact gehad op de zorgverlening, zowel in de eerstelijnszorg als in de ziekenhuizen. Werkgroepen bestuderen nu al hoe ze kunnen reageren op de noodzaak om de beste zorg te blijven bieden aan mensen die besmet zijn met COVID-19 en tegelijk de toegang tot de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg geleidelijk en veilig uit te breiden. Het doel is dat iedereen zo snel mogelijk weer op een 'normale' manier toegang krijgt tot de gezondheidszorg en dat de medische infrastructuur die nodig is voor de verzorging van mensen die aan het virus lijden, niet wordt overbelast.

Wat het dagelijkse leven betreft

Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt.

Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.

UPDATE: Nationale Veiligheidsraad woensdag 6 mei. Bekijk nieuwsbericht
 • Vanaf zondag 10 mei mag elk gezin vier andere mensen thuis ontvangen, altijd dezelfde vier mensen. Die vier mensen mogen op hun beurt niet bij anderen op bezoek gaan. Ook daar moet de sociale afstand worden gehouden, en verloopt het contact bij voorkeur buiten.
 • Op 11 mei zullen de winkels opnieuw open gaan. Eén klant zal toegelaten worden per 10 vierkante meter voor een maximumduur van 30 minuten, met uitzonderingen voor de kleinste winkels. Het wordt aangeraden om een mondmasker te dragen in de winkels, en het blijft verplicht om minstens 1,5 meter afstand te houden van elkaar.
 • Er wordt gevraagd om enkel winkels in de buurt te bezoeken en dat alleen te doen. Als het te druk is, kom dan op een ander moment terug. Ouderen, mensen met een beperking en zorgwerkers krijgen voorrang.
 • Het openbaar vervoer blijft voorbehouden voor mensen die geen ander middel hebben om zich te verplaatsen.
 • Restaurants, cafés en culturele centra blijven gesloten.
 • Excursies, toeristische activiteiten en samenscholingen blijven verboden.
 • De grote sportcompetities worden zeker niet hernomen voor 31 juli.
 • Over de volgende fases van de exitstrategie is nog niets beslist.

⇨ Fase 1 – b (11 mei)

Voor de winkels

Deze fase laat toe dat de winkels allemaal tegelijk weer open kunnen gaan - zonder discriminatie op basis van grootte of sector - om zo iedereen dezelfde kans op succes te gunnen. Dat zal uiteraard onder voorwaarden gebeuren. Die zullen bepaald worden in overleg met de sectoren en de sociale partners.

Er zijn drie soorten voorwaarden met betrekking tot:

 • de organisatie van het werk
 • de ontvangst van klanten
 • het beperken van de toegang tot de winkel, om drukte te vermijden

De uitoefening van zogenaamde contactberoepen (zoals dat van kapper bijvoorbeeld) is in deze fase nog niet toegestaan.

Voor het dagelijkse leven

We zullen ook op korte termijn de toekomst verduidelijken van de sportcompetities.

UPDATE: Nationale Veiligheidsraad woensdag 13 mei. Bekijk nieuwsbericht

De Veiligheidsraad heeft een verdere versoepeling van de lockdown aangekondigd, vanaf 18 mei gaat fase twee van start. De heropening van de markten, musea en de contactberoepen zoals kappers gaat zoals verwacht door.

Musea en culturele bezienswaardigheden

Vanaf 18 mei mogen musea en culturele bezienswaardigheden zoals historische gebouwen open gaan, als de aankoop van tickets via een online platform of telefonisch geregeld kan worden. Er moeten ook maatregelen worden genomen om massa’s te vermijden. Bibliotheken blijven ook open. De premier verwacht voor het einde van de week een verslag van de GEES.

Contactberoepen: kappers en schoonheidsspecialisten

Contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten mogen ook vanaf 18 mei heropstarten. Dit kan enkel als ze op afspraak werken. Mondmaskers of mond-neusbescherming zijn verplicht, ook voor klanten en er moet ook een veilige afstand kunnen worden gehouden.

Markten met maximaal 50 kraampjes

Markten in open lucht met maximaal 50 kraampjes kunnen opnieuw georganiseerd worden met akkoord van de lokale autoriteiten. Ook hier moeten de afspraken in verband met de veilige afstand gerespecteerd worden. Er moet een circulatieplan gemaakt worden. Mondmaskers worden ook verplicht voor de marktkramers en het personeel. Voor klanten wordt het aanbevolen.

Heropening dierenparken

Dierenparken mogen opnieuw open vanaf 18 mei. Dit kan enkel als ze de verkoop van tickets online of via telefoon kunnen doen om de toegang te beperken. Er moet ook een circulatieplan komen. Restaurants, cafés, attracties en speelpleinen blijven gesloten.

Sporttrainingen met 20 personen

Trainingen en lessen in open lucht kunnen ook hervat worden vanaf maandag. Dit kan met maximaal 20 personen en de afstandsregels moeten worden gerespecteerd. Er moet een coach aanwezig zijn. Sportclubs moeten ook de nodige maatregelen nemen vooraleer ze opnieuw open gaan. Cafetaria’s blijven gesloten.

Begrafenissen en huwelijk met 30 personen

Begrafenissen en huwelijken kunnen vanaf maandag opnieuw georganiseerd worden met maximaal 30 personen. Dit moet nog steeds gebeuren met respect voor de afstandsregels. Het is niet toegelaten om recepties te organiseren na de ceremonie.

Verboden tot 30 juni: culturele, sportieve en recreatieve evenementen

Tot 30 juni worden alle culturele, sportieve en recreatieve evenementen verboden. Ook waarschuwt de veiligheidsraad dat we wellicht deze zomer geen terugkeer zullen hebben naar de normaliteit.

⇨ Fase 2 (18 mei)

Voor de winkels

Het zal bekeken worden of en onder welke voorwaarden zogenaamde contactberoepen hun activiteit opnieuw zouden kunnen uitoefenen, ook hier onder voorwaarden.

Op vlak van cultuur

De opening van de musea kan ook overwogen worden tijdens fase twee, ook onder voorwaarden, bijvoorbeeld via een systeem van ticketing.

Wat het dagelijkse leven betreft

Ploegsporten zullen mogelijk zijn in de buitenlucht, maar alleen in clubverband en met respect voor bepaalde consignes.

Op vlak van onderwijs

De heropstart van de lessen zal zeer geleidelijk gebeuren vanaf 18 mei. Niet alle leerlingen zullen meteen weer naar school gaan.

Elke gemeenschap zal verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van deze beslissing op haar eigen grondgebied, in overleg met de onderwijssector.

Ook zullen bepaalde pistes bekeken worden, zoals:

 • de mogelijkheid om thuis privé-bijeenkomsten te houden
 • de mogelijkheid om meer mensen toe te laten tijdens huwelijken en begrafenissen
 • toestaan dat meer dan twee personen samen buiten actief zijn
 • de mogelijkheid om dagtrips te organiseren naar bepaalde regio's van het land
UPDATE: Overlegcomité van woensdag 27 mei. Bekijk nieuwsbericht

Na overleg met de sector en in overeenstemming met het advies van de experts van de GEES, heeft het Overlegcomité de volgende beslissingen genomen:

 • Alle leerjaren van het kleuteronderwijs kunnen heropenen vanaf 2 juni.
  • Om pedagogische en sociale redenen is het niet aangewezen leerkrachten te verplichten een masker te dragen bij het onderwijs aan deze zeer jonge kinderen. Voor contacten tussen volwassenen, blijft het wel sterk aanbevolen om een mondmasker te dragen.
  • Het respecteren van de veiligheidsafstand is hier niet vereist.
 • Alle leerjaren van het lager onderwijs kunnen heropenen vanaf 8 juni. Met de mogelijkheid om een pilootproject op te starten vanaf 5 juni.
  • Leerlingen van de lagere school hoeven geen mondmasker te dragen. Voor het onderwijzend personeel wordt het dragen van een masker wél sterk aangeraden als de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd.
  • Voor basisschoolleerlingen kunnen de regels ivm de veiligheidsafstand versoepeld worden. Ze blijven wél van toepassing onder leerlingen en leerkrachten, leerkrachten onderling en leerkrachten en ouders.
  • Tijdens speeltijden moeten kinderen zoveel mogelijk binnen hun eigen klasgroep spelen, volgens het principe van ‘contactbubbels’
 • Wat het middelbaar onderwijs betreft : Wanneer de gemeenschappen zouden beslissen om scholen in het secundair onderwijs de mogelijkheid te bieden enkele leerjaren te heropenen, bovenop de reeds geopende drie leerjaren, dan kan dat louter gaan om maximaal enkele dagen.
  • Leerlingen en personeel wordt sterk aangeraden een masker te dragen.
 • Hygiëneregels (vaak handen wassen enz.) blijven voor iedereen essentieel.
 • De klassen, de gangen en de leraarskamers moeten moeten te allen tijde goed geventileerd zijn.
 • Lessen en andere activiteiten in de openlucht hebben de voorkeur.
 • Scholen moeten over een noodplan beschikken voor mocht er een besmettingshaard ontstaan.
UPDATE: Nationale Veiligheidsraad woensdag 3 juni. Bekijk nieuwsbericht

Woensdag 3 juni, heeft de Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten de overgang naar fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni goedgekeurd. Zoals uit het dagelijkse verslag van de gezondheidsautoriteiten blijkt, zijn de indicatoren van onze gezondheidssituatie bemoedigend. De experts hebben daarom groen licht gegeven voor de start van deze nieuwe fase.

Dit betekent een radicale verandering in de aanpak ten opzichte van de regels die tot nu van kracht waren. Van nu af aan is vrijheid immers de regel en wat niet mag de uitzondering.

De activiteiten die verboden blijven, zullen dat zijn omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen, ofwel omdat er nog geen protocollen - d.w.z. specifieke regels voor een sector - konden worden bepaald.

Deze nieuwe aanpak moet op twee niveaus worden begrepen. Ten eerste, het individuele gedrag (hoe moet ik me gedragen in het licht van mijn herwonnen vrijheid? ) en ten tweede, het reglementair kader dat van toepassing is op een georganiseerde activiteit (welke protocollen moeten professionals toepassen om een activiteit te organiseren?)

1. Wat het individuele gedrag betreft, zijn er zes gouden regels:

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel.
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht.
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen.
 • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.
 • Het is mogelijk om wekelijks met 10 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 10 personen mogen elke week veranderen.
 • Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant).
 • Georganiseerde sport- en nu ook culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.

2. Over het reglementair kader:

 • Alle georganiseerde activiteiten worden hervat, tenzij de herstart in een andere fase wordt gepland, met protocollen die zowel de gebruikers als het personeel beschermen. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES, in overleg met de sector en, in het geval van noord-zuidaangelegenheden, met een interfederale aanpak;
 • De protocollen zullen tegen 1 juli worden geëvalueerd. Als er voor een subsector geen protocol bestaat, wordt een document online geplaatst met de algemene regels die op zijn minst van toepassing zouden moeten zijn;
 • Het wordt aangeraden om te telewerken als dat mogelijk is.

Horeca, sport en cultuur zijn de hoofdsectoren waarvoor belangrijke beslissingen zijn genomen.

Horecasector

De sector mag gedeeltelijk heropenen. Speelhallen (bv. casino's), banket- en receptiezalen zullen echter pas op 1 juli opnieuw open mogen. Wat betreft de banket- en receptieruimtes zal dit mogelijk zijn met een maximum van 50 personen, onder dezelfde voorwaarden als de catering. Nachtclubs mogen nog niet opengaan voor eind augustus, omdat er geen veiligheidsafstand kan worden voorzien.

Naast deze uitzonderingen zullen alle andere horecagelegenheden zoals cafés, bars en restaurants opnieuw opengaan, volgens een zeer nauwkeurig protocol.

De hoofdlijnen van dit protocol zijn onder andere:

 • een afstand van 1m50 tussen de tafels
 • maximaal 10 personen per tafel
 • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten
 • de obers moeten een masker dragen
 • alle horecagelegenheden mogen tot één uur 's morgens openblijven, net zoals de nachtwinkels

Culturele sector

Vanaf 8 juni mogen culturele activiteiten zonder publiek worden hervat. Voorstellingen met publiek - inclusief bioscopen - kunnen vanaf 1 juli worden hervat, maar altijd volgens precieze regels met betrekking tot het beheer van het publiek, zoals het respecteren van de veiligheidsafstand in het publiek en maximaal 200 aanwezigen.

De organisatie van de activiteiten moet zodanig worden gepland dat te grote bijeenkomsten, bijvoorbeeld buiten de zaal, worden vermeden.

Wanneer mensen deelnemen aan culturele - maar ook vrijetijdsactiviteiten - is het dragen van een masker te allen tijde aan te bevelen.

Sportieve en nu ook culturele activiteiten die worden georganiseerd en begeleid door een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en 50 personen in juli, met inachtneming van de veiligheidsafstanden.

In deze twee sectoren - maar niet alleen daar - zullen de zeer geleidelijke heropening en de daarmee samenhangende voorwaarden de rendabiliteit bemoeilijken. Op federaal en regionaal niveau werken we, naast de uitbreiding of aanpassing van de generieke maatregelen ter ondersteuning van de economie, momenteel aan een reeks gerichte maatregelen om bepaalde sectoren te helpen.

Sportsector

Vanaf 8 juni kunnen de contactloze sportactiviteiten worden hervat, indoor en outdoor, amateur of professioneel, competitie en training. Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen.

Maar:

 • Contactsporten (bv. judo, boksen, voetbal enz.) moeten altijd beperkt blijven tot 'contactloze' trainingen.
 • Wat de sportfaciliteiten betreft, zullen de protocollen ook moeten worden gevolgd. Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn.
 • Zwembaden, sauna's en wellnesscentra moeten in dit stadium gesloten blijven.

Nog wat de sport betreft, is alles vanaf 1 juli weer toegestaan, op voorwaarde dat de protocollen worden nageleefd.

Zowel in de culturele sector als de sportsector zal vanaf 1 juli een zittend publiek van maximaal 200 personen - ongeacht de grootte van de zaal - zijn toegestaan, met inachtneming van de veiligheidsafstanden en altijd met strikte naleving van de protocollen.

Erediensten

Religieuze erediensten of levensbeschouwelijke bijeenkomsten mogen vanaf 8 juni worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

 • De veiligheidsafstand moet worden nageleefd met een maximum van 100 personen.
 • Vanaf juli wordt dit aantal uitgebreid tot 200, naar analogie met de culturele en sportsector.
 • Rituelen met fysiek contact blijven verboden.

Reizen

Vanaf 8 juni is het mogelijk om in België uitstappen van één of meerdere dagen te doen.

Vanaf 15 juni zal België zijn grenzen openen voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Om de situatie in het land van bestemming te kennen, is het daarom raadzaam de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen. De voorwaarden voor reizen buiten Europa moeten nog worden vastgesteld in het licht van de evolutie van de gesprekken op Europees niveau.

Vrije tijd en ontspanning

Vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten zijn toegestaan vanaf 8 juni, met uitzondering van conferenties, pretparken en binnenspeeltuinen, die pas vanaf 1 juli mogen worden heropend.

Bijeenkomsten

Culturele en vrijetijdsactiviteiten moeten zodanig worden georganiseerd dat bijeenkomsten worden vermeden. Het dragen van een masker is te allen tijde aan te bevelen.

Bijeenkomsten (bv. kermissen, dorpsfeesten etc.) blijven tot 1 augustus verboden en mogen dan geleidelijk aan weer worden hervat. Grote massa-evenementen zullen daarentegen tot en met 31 augustus verboden blijven, zoals eerder aangekondigd.

Aan het begin van de zomer zal een online evaluatie-instrument beschikbaar worden gesteld voor organisatoren die willen weten of ze een evenement kunnen organiseren en onder welke voorwaarden.

⇨ Fase 3 (8 juni)

Meerdere punten zullen bekeken worden:

 • de modaliteiten voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere fase ook cafés, bars en dergelijke. Dit zal in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten gebeuren
 • verschillende zomeractiviteiten zoals buitenlandse reizen, kampen van jeugdbewegingen (daarover moet eind mei een beslissing vallen), stages, toeristische attracties maar ook kleinere openluchtevenementen

De enige zekerheid is dat massa-evenementen zoals festivals niet voor 31 augustus mogen plaatsvinden.

UPDATE: Nationale Veiligheidsraad woensdag 24 juni. Bekijk nieuwsbericht

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten heeft een akkoord bereikt om vanaf 1 juli over te gaan tot fase 4 van de afbouw, op basis van het akkoord van de experts van de GEES, dat zich beroept op de gunstige evolutie van de epidemiologische situatie.

De zes gouden regels blijven van kracht, namelijk:

 • het respecteren van de hygiënevoorschriften;
 • activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren;
 • het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren;
 • het respecteren van de veiligheidsafstand;
 • de regel van de uitgebreide bubbel, die wordt vergroot van 10 naar 15 verschillende mensen per week, naast het gezin. Ter herinnering: dit is een individueel recht;
 • groepsactiviteiten mogen niet meer dan 15 personen omvatten, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis plaatsvinden.

Mogen onder bepaalde voorwaarden openen:

 • zwembaden en wellnesscentra;
 • pretparken en binnenspeeltuinen;
 • theaters en bioscopen;
 • casino's en speelzalen;
 • congreszalen;
 • receptie- en feestzalen met een limiet van 50 personen.

Eén van de voorwaarden is de toepassing van protocollen. Daarnaast gelden de algemene regels die al van kracht zijn voor andere activiteiten, zoals het verplicht in acht nemen van de veiligheidsafstand, het invoeren van tijdslots en crowd management, het schoonmaken van de infrastructuur en het dragen van mondmaskers, wat nog steeds sterk wordt aanbevolen.

Volgende activiteiten mogen in dit stadium nog niet hervatten:

 • activiteiten gelinkt aan het nachtleven, zoals nachtclubs;
 • massa-evenementen.

Desalniettemin zal het mogelijk zijn om vanaf 1 juli activiteiten met publiek te organiseren, onder bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in protocollen.

Voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, tribunes en congreszalen worden georganiseerd, zullen dus protocollen worden opgesteld met de bevoegde ministers en de experts van de GEES.

Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden toegepast.

Voor al deze gebeurtenissen geldt een capaciteitslimiet van:

 • 200 mensen binnen;
 • 400 mensen buiten.

Deze capaciteitslimiet zal in augustus opgetrokken worden naar 400 personen binnen en 800 personen buiten, op voorwaarde dat de gezondheidssituatie het toelaat. Een uitzondering om deze limiet te overschrijden kan worden gevraagd voor permanente infrastructuren met een zittend publiek, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.

Het maximum aantal deelnemers in de buitenlucht is ook van toepassing voor demonstraties. Deze moeten altijd het voorwerp uitmaken van een verzoek om toestemming van de lokale overheden. In ieder geval moeten ze altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plaats waar de veiligheidsafstand kan worden nageleefd.

Tegelijkertijd zullen, naast de hervatting van deze activiteiten, bepaalde protocollen vanaf 1 juli worden versoepeld:

 • De mogelijkheid om naar de winkel te gaan met mensen uit de contactbubbel en zonder tijdslimiet. De veiligheidsafstand geldt altijd.
 • De opheffing van de beperking op het aantal marktkramen. De gezondheidsprotocollen en -voorschriften blijven van toepassing.

Wat de Nationale Feestdag betreft, werd beslist dat het traditionele militaire en civiele defilé uitzonderlijk in een andere vorm zal plaatsvinden om aan de gezondheidsvoorschriften te voldoen. Er zullen verschillende artistieke voorstellingen plaatsvinden op symbolische plekken om ons land en onze kunstenaars in de schijnwerpers te zetten. Ze zullen rechtstreeks op tv worden uitgezonden. Meer details komen later.

Wat de vooruitzichten op langere termijn betreft, wordt de start van het nieuwe schooljaar al volop voorbereid. De ministers van Onderwijs hebben in samenwerking met de experts van de GEES een systeem met kleurcodes opgesteld dat aangeeft hoe de scholen zich moet organiseren op basis van de gezondheidssituatie. De ministers van Onderwijs zullen dit plan nader toelichten tijdens een persconferentie.

⇨ Fase 4 (1 juli)

De Nationale Veiligheidsraad van woensdag 24 juni uitgebreid met de ministers-presidenten heeft een akkoord bereikt om vanaf 1 juli over te gaan tot fase 4 van de afbouw, op basis van het akkoord van de experts van de GEES, dat zich beroept op de gunstige evolutie van de epidemiologische situatie.

UPDATE: Overlegcomité van 9 juli. Bekijk nieuwsbericht

Het Overlegcomité is vandaag, donderdag 9 juli bijeengekomen in aanwezigheid van de Groep van Experts belast met de Exitstrategie (GEES). De experts hebben een nieuw verslag voorgelegd waarin zij aanbevelen om de verplichting tot het dragen van een mondmasker uit te breiden. Zij aligneren zich dus met het advies van de Hoge Gezondheidsraad, dat vanmorgen is uitgebracht. Op basis daarvan heeft het Overlegcomité beslist de verplichting tot het dragen van een mondmasker uit te breiden, waarmee het de nieuwe aanbevelingen van de GEES volgt.

Vanaf nu zaterdag 11 juli is het dragen van een masker ook verplicht:

 • in winkels en winkelcentra;
 • in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken.
Leer hoe je zelf een mondmasker kan maken: Mondmasker maken

Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land. Het dragen van een masker blijft altijd sterk aanbevolen in andere situaties.

UPDATE: Nationale Veiligheidsraad woensdag 23 juli. Bekijk nieuwsbericht

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, is samen gekomen op 23 juli, om een stand van zaken op te maken over de gezondheidssituatie in ons land en om de nodige maatregelen te nemen.

Met het oog op de epidemiologische indicatoren is besloten om fase 5 van het afbouwplan niet te activeren. Het maximale aantal personen voor recepties en evenementen met publiek blijft dus gelijk. Wat de beurzen betreft, daar is een hervatting van de activiteiten voorzien voor 1 september, onder strikte voorwaarden en afhankelijk van de evolutie van de epidemie.

De Nationale Veiligheidsraad heeft een reeks maatregelen genomen die vanaf zaterdag 25 juli in het hele land van toepassing zullen zijn.

 • Bovenop de nu al geldende verplichtingen zal het dragen van een mondmasker ook verplicht zijn:
  • Op markten, rommelmarkten en kermissen
  • In winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten
  • In alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn voor het publiek
  • In horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten
Leer hoe je zelf een mondmasker kan maken: Mondmasker maken
 • Het dragen van een masker blijft sterk aanbevolen in alle andere gevallen, vooral in situaties waar de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd.
  • De sluitingstijd van de nachtwinkels wordt vervroegd naar 22u.
 • De klanten van de horeca zal worden gevraagd een emailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het Coronavirus.

In het algemeen is beslist dat de controles zullen worden versterkt.

Aangezien de epidemiologische situatie sterk verschilt van gemeente tot gemeente, hebben de lokale autoriteiten een prominente rol te spelen.

Zij treden op binnen het kader van het ministerieel besluit. Ze kunnen daarnaast aanvullende voorzorgsmaatregelen overwegen. Dat in overleg met de gewesten en de gouverneurs, om ervoor te zorgen dat de maatregelen coherent zijn in het hele land.

Anderzijds hebben de lokale autoriteiten alle ruimte om meteen in grijpen als er uitbraken zijn op hun grondgebied. De gewesten geven gezondheidsinformatie door en bezorgen de burgemeesters een stappenplan met graduele maatregelen die op gemeentelijk niveau kunnen worden genomen, gaande van de sluiting van één enkele zaak, tot de afkondiging van een lokale lockdown. Burgemeesters nemen uiteraard de verbale en visuele communicatie van de maatregelen die in hun gemeente worden genomen, op zich. Zij moeten worden gesteund in hun aanpak, in een geest van samenwerking met alle overheidsniveaus.

Tenslotte is het essentieel om te onthouden dat er zes gouden regels van kracht zijn, met name:

 • Respecteer de hygiënemaatregelen ;
 • Doe activiteiten het liefst buiten ;
 • Wees extra voorzichtig met kwetsbare mensen ;
 • Blijf op een veilige afstand (1m50) ;
 • Beperk je contacten tot 15 personen per week ;
 • En beperk ook bijeenkomsten tot 15 personen.

Wat de bubbel van 15 betreft – daar werd tijdens de persconferentie in herinnering gebracht dat de regel absoluut moet worden nageleefd om te vermijden dat het virus zich snel kan verspreiden. Iedereen moet een lijst kunnen opmaken van alle mensen met wie hij of zij tijdens de voorbije week nauwe contacten heeft gehad.

UPDATE: Nationale Veiligheidsraad maandag 27 juli. Bekijk nieuwsbericht

Op een persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, werd bekend gemaakt dat enkele coronamaatregelen terug verstrengen.

Vanaf woensdag 29 juli 2020:

 • De sociale bubbel wordt fors teruggeschroefd. Een gezinsbubbel zal contact mogen hebben met 5 andere volwassenen, kinderen onder de 12 jaar niet inbegrepen.
  Die vijf contacten zullen gedurende vier weken niet mogen veranderen.
  De veiligheidsafstand moet gerespecteerd worden. Het is ook veiliger om mondmasker te dragen.
 • Evenementen worden verkleind. Binnen worden er nog 100 mensen toegelaten, buiten 200. Op deze evenementen zijn mondmaskers verplicht.
 • Niet-begeleide bijeenkomsten, zoals samenscholingen, uitstapjes of ontmoetingen met familie of vrienden moeten beperkt worden tot maximaal 10 personen. Ook daar worden kinderen jonger dan 12 jaar niet bijgeteld. Deze limiet van tien geldt ook voor recepties en banketten.
 • Er wordt een uitzondering gemaakt voor zomerkampen voor jongeren, stages en speelpleinwerking.
 • De contacttracing moet optimaal zijn op plekken waar mensen actief zijn. Er zal contactinfo worden gevraagd, zoals wellnesscentra en bij sportlessen. Een lijst zal gepubliceerd worden in ministerieel besluit. Ze zullen dezelfde regels moeten volgens als in de horeca.
 • Winkelen wordt ingeperkt. Voortaan moet je terug alleen naar de winkel. Je mag maximaal 30 minuten in de winkel blijven, behalve wanneer je een afspraak hebt. De solden blijven behouden.
 • Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega's te vermijden.
 • De maatregel om gratis treinreizen aan te bieden, wordt uitgesteld tot september. Dat om drukte op bepaalde plaatsen te voorkomen.
UPDATE: Nationale Veiligheidsraad donderdag 20 augustus. Bekijk nieuwsbericht

De Nationale Veiligheidsraad heeft een aantal coronamaatregelen bijgestuurd.

 • De bubbel van vijf blijft behouden. Met die mensen mag u nauw contact hebben. Buiten de bubbel mogen mensen maximum tien mensen zien zolang ze onder meer de afstandsregels respecteren.
 • Alle leerlingen, van alle onderwijsniveaus, kunnen vanaf 1 september naar school gaan bij een code geel. Bij code geel circuleert het virus nog steeds, maar het is onder controle. Scholen moeten daarbij een aantal maatregelen nemen. Over het hoger onderwijs wordt later nog overlegd.
 • Naar de winkel gaan, kan vanaf maandag met twee en zonder tijdslimiet. Winkels kunnen zelf beslissen om het bij één persoon te houden.
 • De evenementensector krijgt ook weer iets meer ademruimte. Indoor mogen dus weer 200 mensen samenkomen, in open lucht 400. Dat geldt ook voor sportwedstrijden en voor gebedshuizen. Vanaf 1 september wordt de mogelijkheid ingevoerd om een afwijking daarvan aan te vragen.
 • Er worden vanaf nu 50 mensen toegelaten op rouwmaaltijden. De regels van de horeca moeten dan ook gerespecteerd worden.
 • Koppels die gescheiden zijn door de maatregelen en in verschillende landen wonen zullen de grens over mogen. Voorwaarde is dat ze een duurzame relatie hebben. Dan gaat het over mensen die minstens 1 jaar samenwonen en dat kunnen bewijzen. Mensen die niet samenwonen moeten kunnen bewijzen dat ze al twee jaar lang een relatie hebben. Ook mensen die niet getrouwd zijn maar samen een kind hebben kunnen de grens over volgens deze nieuwe maatregel.
 • Mondmaskers blijven in winkels verplicht. Een harmonisering van de regels rond mondmaskers komt er niet. De premier raadt wel aan om altijd een mondmasker op zak te hebben.
UPDATE: Nationale Veiligheidsraad woensdag 23 september Bekijk nieuwsbericht

Lancering van de strategie voor risicobeheer: responsabilisering

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten is samengekomen om zich te buigen over het werk van Celeval, aan wie gevraagd was een langetermijnvisie uit te werken voor risicobeheer.

 • De basisregels blijven gelden: handen wassen, anderhalve meter afstand houden en mond-neusmasker dragen waar dat niet kan.
 • Iedereen mag zoveel mensen zien als hij wil, als ze afstand houden én met niet meer dan tien mensen tegelijk samenkomen (kinderen worden niet meegeteld).
 • De bubbel verdwijnt: iedereen mag maximaal met 5 mensen per maand nauw contact hebben, maar dat aantal moet zoveel mogelijk beperkt worden.
 • Er komt een barometersysteem op nationaal, regionaal en lokaal niveau zodat er snel beslissingen kunnen worden genomen als de situatie betert of verslechtert. Het moet ook meer perspectief bieden op termijn. Die barometer is nog niet af. Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon moet dat binnen de 14 dagen het geval zijn.
 • Professioneel georganiseerde evenementen zoals recepties of trouwfeesten zijn voortaan onderworpen aan dezelfde regels als de horeca. Er is geen limiet aan het aantal deelnemers, zolang de locatie dat uiteraard toestaat.  Dansen is nog altijd niet toegelaten.
 • Voor evenementen met publiek blijft de limiet op 200 voor evenementen binnen en 400 buiten, tenzij er uitzonderingen worden toegestaan.
 • Vanaf 1 oktober wordt de quarantaine ingekort tot 7 dagen.
UPDATE: 01/10/2020 De nieuwe federale regering heeft beslist dat de epidemiologische situatie geen verdere afbouw toelaat. Bekijk maatregelen
Voorwaarden om te slagen

Om ervoor te zorgen dat de afbouw onder de best mogelijke omstandigheden gebeurt, zullen testing en tracing een belangrijke rol spelen.

Wat de testing betreft, is het de bedoeling een laboratoriumtest aan te bieden aan alle mensen die hem nodig hebben, d.w.z. iedereen die symptomen heeft en van wie de arts vermoedt dat hij of zij besmet is, voor mensen die door hun beroep in hoge mate zijn blootgesteld aan het virus, en voor mensen die intensief contact hebben gehad met een besmet persoon.

Onze laboratoria zullen tegen 4 mei aan 25.000 PCR-tests komen, en de capaciteit zal kunnen worden opgeschaald tot 45.000. Om de uitvoering van de tests te ondersteunen, worden zowel publieke en privé-laboratoria als het federale platform ingezet.

Wat medische apparatuur betreft, worden de leveringen voortgezet en is er voldoende stock beschikbaar.

Ook serologische tests – tests die immuniteit opsporen - zullen een rol spelen.

Voor de tracing zal een gecoördineerde strategie worden opgezet tussen de gewesten en gemeenschappen, met de steun van federale experts.

De meest up-to-date versie van de huidige maatregelen kan je lezen op de officiële website van FOD Volksgezondheid. Bekijk maatregelen
Herbekijk de persconferenties sinds de exitstrategie

Persconferentie van 23 september 2020:


Persconferentie van 20 augustus 2020:


Persconferentie van 27 juli 2020:


Persconferentie van 23 juli 2020:


Persconferentie van 24 juni 2020:


Persconferentie van 3 juni 2020:


Persconferentie van 13 mei 2020:


Persconferentie van 6 mei 2020:

Persconferentie van 24 april 2020:


Herbekijk de persconferenties van voor de exitstrategie
Bronnen:
Nationale Veiligheidsraad van 24 april 2020
Nationale Veiligheidsraad van 6 mei 2020
Nationale Veiligheidsraad van 13 mei 2020
Overlegcomité van 27 mei 2020
Nationale Veiligheidsraad van 3 juni 2020
Nationale Veiligheidsraad van 24 juni 2020
Overlegcomité van 9 juli 2020
Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020
Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020
Nationale Veiligheidsraad van 20 augustus 2020
Nationale Veiligheidsraad van 23 september 2020
Algemene adviezen om besmetting te voorkomen
 • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
 • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Draag een mondmasker.
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
Antwoorden op veelgestelde coronavirus vragen

Coronavirus nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste officiële richtlijnen en informatie dankzij nieuws van de federale overheidsdienst volksgezondheid.